به سرور خود SSH کنید و سپس موارد زیر را انجام دهید:
برای سیستم عامل 64 بیتی به وسیله کد زیر ioncube را دانلود و استخراج نمایید:
cd /usr/local
wget http://downloads2.ioncube.com/loader_downloads/ioncube_loaders_lin_x86-64.tar.gz


tar -xzf ioncube_loaders_lin_x86-64.tar.gz

برای سیستم عامل 32 بیتی به وسیله کد زیر ioncube را دانلود و استخراج نمایید:
cd /usr/local
wget http://downloads2.ioncube.com/loader_downloads/ioncube_loaders_lin_x86.tar.gz


tar -xzf ioncube_loaders_lin_x86.tar.gz
اکنون فایل php.ini خود را ویرایش کنید:
برای پیدا کردن فایل php.ini خود از این دستور کمک بگیرید:
find / -name php.ini
برای ویرایش کردن از دستور زیر کمک بگیرید:
nano -w /etc/php5/apache2/php.ini
خط زیر را به فایل php.ini اضافه نمایید:
zend_extension = /usr/local/ioncube/ioncube_loader_lin_5.2.so

فایل را ذخیره کنید و با دستور زیر آپاچی را دوباره راه اندازی کنید:

service httpd restart

 

اگر شما در حال استفاده از نسخه پیش فرض CLIphp هستید، php.ini شما در مسیر زیر قرار خواهد داشت:

/usr/local/lib/php.ini

اگر از php5 در حالت CGI (suphp استفاده می کنید، php.ini در موقعیت زیر قرار خواهد داشت:

/usr/local/etc/php5/cgi/php.ini

و اگر از php4 در حالت CGI هستید، php.ini در موقعیت زیر قرار دارد:

/usr/local/etc/php4/cgi/php.ini

Colorlib