در راستای سیاست های جدید گروه دیما ، تمامی نمایندگی های گروه دیما لغو شده و فعالیت دوستان در همکاری با گروه نرم افزاری دیما در قالب همکاری خواهد بود.

Colorlib